Kvalitet og miljø

Vi tar kvalitet og miljø på alvor!

Vi i Triolab tar kvalitet og miljø på alvor og er sertifisert i ISO 9001 og ISO 14001. Vi tilbyr konsistens, kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet og har økt bevissthet for bærekraftig utvikling. Som leverandør i Norge tilbyr vi full sporbarhet på artikler, systemer og instrumenter. Våre kunder skal alltid kjenne seg trygge ved å velge produkter fra Triolab.

Kundefokus

Triolab AS er et firma som leverer totalløsninger til våre kunder. Fornøyde kunder er en av våre viktigste målsetninger.  Basert på vår kvalitetspolicy vil vi tilstrebe best mulig å være den naturlige samarbeidspartneren for kunder og leverandører innen diagnostikk i Norge

Kompetanse

Vi kjennetegnes som det positive, personlige og kunnskapsrike firma som tilbyr faglig support på et høyt faglig nivå, så vel som teknisk service og vedlikehold av tilbudte løsninger. Våre medarbeidere skal ha høy kompetanse og være pålitelige for å leve opp til kundens forventninger. Vi ønsker å skaper merverdi hos kunden, samtidig som vi tilfredsstiller kundens miljøkrav.

Kvalitet

Vi tilbyr høyteknologiske og innovative produkter og løsninger. I tillegg tilfører vi merverdi i form av support, service, tekniske løsninger og totaløkonomi. Gjennom god kommunikasjons med våre kunder og samarbeidspartnere skal vi tilstrebe at kundens krav, ønsker og behov kan etterkommes.

Miljø

Vår miljøpolitikk uttrykker vårt firma og vårt konserns ønske om å bidra til bærekraftig utvikling og et forbedret miljø. Miljøperspektivet må inngå i viktige beslutninger for å skape langsiktig verdi for konsernets kunder. Våre ansatte utfører sine oppgaver på en miljøbevisst og ansvarlig måte, der energiforbruk, avfallshåndtering og aktivitetsplanlegging er fundamentert i etablerte og aksepterte rutiner. Gjennom god kommunikasjons med våre kunder og samarbeidspartnere skal vi tilstrebe at kundens miljøkrav kan etterkommes.

Utvikling

Vår fleksibilitet vises gjennom vår vilje til å ta vare på nye muligheter og tilpasse oss markedets nåværende og fremtidige krav. Gjennom kundeundersøkelser sikrer vi fornøyde kunder. Vi er stadig i utvikling og kundeundersøkelsene er et analyseverktøy som kontinuerlig hjelper oss å bli bedre. Vi ønsker å være ledende innenfor miljøområdet i bransjen. Triolab AS har opprettet en egen bærekraftsgruppe som skal bidra til økt fokus og forbedring innen miljø og bærekraft i firmaet.

Etisk Ansvar

​Triolab AS jobber for å ta etisk ansvar i sin verdikjede i tråd med International Labour Organization som fronter grunnleggende menneskerettigheter. Alle våre leverandører skal arbeide i tråd med disse retningslinjer:

  • Barnearbeid – ILO 138 & 182
  • Tvangsarbeid – ILO 29 & 105
  • Diskriminering – ILO 100 & 111
  • Retten til kollektive forhandlinger og unioner – ILO 87, 98, 135 & 154
  • HSE – ILO 155 og ILO anbefaling 164

Bærekraftig forretningspraksis

Triolab AS arbeider for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Våre etiske retningslinjer, “Bærekraftig forretningspraksis (CoC)“, skisserer minimumskrav og forventninger for alle våre forretningspartnere. Den danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan slik at dagens generasjoner skal få dekket sine behov uten å ødelegge mulighetene for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine. Triolab jobber aktivt med relevante bærekraftsmål og vi er av norske myndigheter forventet å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan vi håndterer risiko for negativ påvirkning, samt rette opp skade for mennesker, samfunn og miljø – såkalte aktsomhetsvurderinger (due diligence).

Triolab AS bygger forretningsrelasjoner gjennom integritet og åpenhet, og med nulltoleranse for atferd som ikke er i samsvar med våre etiske retningslinjer. Vi forventer at våre forretningspartnere og deres underleverandører opererer i full overensstemmelse med retningslinjene våre, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø. Disse retningslinjene bygger på internasjonalt anerkjente standarder for å fremme sosialt- og miljømessig ansvar.

RENAS

Triolab AS er medlem i Renas som håndterer produsentansvaret for bedrifter som importerer eller produserer EE-produkter. Gjennom medlemskapet oppfyller Triolab AS kravene i avfallsforskriftens kapittel 1. Som medlem av RENAS ivaretar bedriften det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter. 

Grønt Punkt Norge

Triolab ASer medlem i Grønt Punkt. Grønt Punkt-medlemmer er tilknyttet en ordning for resirkulering av emballasje, og omfatter emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Torill Wertebach

QA- og Miljøansvarlig

+47 95 78 20 72

Send e-post

T