Spørsmål og svar - Kjemikaliehåndtering

 

Spørsmål og svar til kjemikaliehåndtering

Det er mange forskjellige ord og begreper innenfor kjemikaliehåndtering. Her har vi samlet noen av dem som vi oftest støter på og har gitt dem en kort forklaring.

Autorisasjonslisten = Godkjenningslisten (Reach-vedlegg XIV)

På godkjenningslisten (Reach-vedlegg XIV) havner de stoffene som EU har bestemt at vi skal slutte å bruke. Stoffer på Reach-vedlegg XIV er underlagte krav om autorisasjon. Selskaper som fremdeles har behov for disse stoffene må søke om godkjenning/ autorisasjon for å få fortsette å bruke disse stoffene. Da blir et godkjenningsnummer/ autorisasjonsnummer tildelt. Miljødirektoratet har mer informasjon til krav om autorisasjon.


CAS-nummer (Chemical Abstract Service)

CAS-nummer er unike identifikasjonskoder. Chemical Abstract Service (CAS) tildeler disse kodene til hvert eneste kjemikalie, og i listen over grenseverdier er CAS-nummer oppgitt for å hjelpe brukerne å gjøre databasesøk enklere, siden kjemikalier ofte har forskjellige navn i forskjellige land. 


CLP (Classification, Labelling and Packaging)

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (EU-Forordning (EC) Nr. 1272/2008). Farlige stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes med fysisk fare, helsefare og miljøfare. Se Miljødirektoratets oversikt over Klassifisering og merking i CLP.


Echa (European Chemicals Agency)

Virksomheter må registrere sine stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået Echa. De må dokumentere egenskapene til stoffene og vise hvordan disse kan håndteres på en trygg måte for helse og miljø, før de kan omsettes på markedet. Kjemikaliebyrået Echa har med Reach verdens største stoffdatabase, med informasjon om over 22000 registrerte stoffer som importeres til eller produseres i EU/EØS i årlige mengder på 1 tonn eller mer.


Godkjenningslisten = Autorisasjonslisten (Reach-vedlegg XIV)

Se informasjon om Godkjenningslisten under "Autorisasjonslisten".


HMS-datablad

Se informasjon om HMS-datablad under "Sikkerhetsdatablad/ SDS/ MSDS".


Kandidatlista = SVHC-lista (Substances Of Very High Concern)

Stoffer som gir stor grunn til bekymring, eller substance of very high concern (SVHC), føres opp på kandidatlista som er utviklet av Echa. Stoffene er kandidater til videre regulering og virksomheter må informere kunder og myndighetene ved omsetning av faste produkter som inneholder SVHC-stoffer.

SVHC-stoffer tilfredsstiller et eller flere av disse kriteriene:

  • svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B)
  • svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)
  • helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende stoffer og innåndingsallergener)

Se Miljødirektoratets oversikt over stoffer og stoffgrupper på Kandidatlista.


REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (EU-forordning (EF) nr. 1907/2006), og trådte i kraft i Norge 30. mai 2008. REACH står for registrering (Registration), vurdering (Evaluation), godkjenning (Authorisation) og begrensning (Restriction) av kjemikalier (Chemicals).

REACH skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø. REACH inkluderer mange lover og forskrifter til kjemikalier. Her står det også hvilke kapitler som skal være med i et sikkerhetsdatablad (MSDS).

Miljødirektoratet har mer informasjon om Kjemikalieregelverket REACH.


Sikkerhetsdatablad = SDS = MSDS (Material Safety Data Sheet)

Et sikkerhetsdatablad (tidligere HMS-datablad) gir informasjon om egenskaper og angir vernetiltak for de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier. I REACH forskriften står det hvilke kapitler som skal være med i et sikkerhetsdatablad (SDS).

I hvert SDS står det om et produkt er på SVHC lista eller ikke. Da henviser de i så fall til CAS-nummeret som er et unikt kjemikalienummer som er likt i hele verden siden kjemikalienavn er forskjellig.

Regelverket stiller krav om sikkerhetsdatablad for:

  • stoffer og stoffblandinger som er klassifiseringspliktige i henhold til gjeldende regelverk om klassifisering og merking av farlige kjemikalier (se i SDS AVSNITT 2.1)
  • stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og for stoffer som er svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) (se i SDS AVSNITT 2.3)
  • REACH vedlegg XIII gir kriterier for identifikasjon av persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og svært persistente og svært bioakkumulerende stoffer (vPvB) (se i SDS AVSNITT 2.3)
  • stoffer som er oppført på Kandidatlista i REACH (se i SDS AVSNITT 3.2)

Miljødirektoratet har mer informasjon om Sikkerhetsdatablad.


SVHC-lista (substances of very high concern)

Se informasjon på SVHC-lista under "Kandidatlista".