Bærekraftig forretningspraksis

 

Bærekraftig forretningspraksis

Triolab AS arbeider for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Vi har etablert og implementert to Code Of Conduct for våre etiske retningslinjer som respekterer mennesker, samfunn og miljø. «Bærekraftig forretningspraksis (CoC)» viser vår ansvarlighet og stiller krav til oss overfor kunder og «Forretningspartner Code of Conduct» viser vår ansvarlighet overfor våre samarbeidspartnere og skisserer minimumskrav og forventninger for alle våre forretningspartnere. De danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan slik at dagens generasjoner skal få dekket sine behov uten å ødelegge mulighetene for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine. Triolab jobber aktivt med relevante bærekraftsmål og vi er av norske myndigheter forventet å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan vi håndterer risiko for negativ påvirkning, samt rette opp skade for mennesker, samfunn og miljø – såkalte aktsomhetsvurderinger (due diligence).

Triolab AS bygger forretningsrelasjoner gjennom integritet og åpenhet, og med nulltoleranse for atferd som ikke er i samsvar med våre etiske retningslinjer. Vi forventer at våre forretningspartnere og deres underleverandører opererer i full overensstemmelse med retningslinjene våre, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø. Disse retningslinjene bygger på internasjonalt anerkjente standarder for å fremme sosialt- og miljømessig ansvar.