Hva er bærekraft?

 

Hva er bærekraft?

Det er mange begreper i og rundt miljø og bærekraft. Men hva er egentlig bærekraft?

I bærekraft ligger det grunnleggende rettigheter og å skape mulighet for et bedre liv. Samtidig må vi begrense for hvor mye vi kan utnytte naturen i dag, uten at det går utover hva naturen kan levere av ressurser i framtiden. Brundtlandregjeringen definerte i 1987 bærekraftig utvikling på følgende måte som er like aktuell i dag: 

«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Vi har bare en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. Vi må finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår. Da blir det bærekraftig både for mennesker og miljøet. 

Tre dimensjoner i bærekraft

Det snakkes ofte om tre dimensjonene i bærekraftig utvikling og det er sammenhengen mellom disse som avgjør om noe er bærekraftig.

  • Sosiale forhold: Den positive og negative påvirkningen virksomheten har på sine interessenter som ansatte og deres familie til kunder og leverandører.
  • Miljø og klima: Den positive og negative påvirkningen virksomheten har på miljø og klima som utslipp, klimakvoter, farlige kjemikaler og bruk av naturressurser.
  • Økonomi: Den positive og negative påvirkningen en virksomhet har på den lokale, nasjonale og internasjonale økonomiske veksten.

For at noe skal kalles bærekraftig må disse dimensjonene være i balanse.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. (Ref. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

 

Tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold.

Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.